Groeiprogramma

Groeiprogramma’s materialiseren alle eigenschappen van de nieuwe strategie en operationele werking van Exchange:

  • de doelstelling van het groeiprogramma stemt overeen met de opzet van Exchange om een ondernemer in het Zuiden in co-creatie te ondersteunen bij een groeipad van zijn onderneming
  • de personen, die tussenkomen in het groeiprogramma, nemen rollen op zoals gedefinieerd in de nieuwe werking

Opportuniteitsstudie

Het voortraject bestaat uit een opportuniteitsstudie. Het business groei-idee wordt aangebracht door een lokale ondernemer, besproken met het lokale Zuidteam van Exchange, er afgetoetst aan de selectiecriteria en gedocumenteerd. De program manager van het betreffende focusland in het Noordteam overlegt dan op basis van deze documentatie met de betrokkenen in het Zuiden. Zij kijken samen of er een mogelijkheid tot groeiprogramma, langeretermijn samenwerking, zit in het business-idee. Desgevallend kan een eerste expertstudie doorgaan om de vraag, de draagkracht en de verwachtingen van de Zuidondernemer scherper te stellen en op die manier al een dossier te kunnen voorbereiden voor potentieel geïnteresseerde Noordondernemers in een later stadium van het programma.

Ontwerp van een programma plan

De opstart van het groeiprogramma gaat samen met de aanstelling van een vrijwilliger-programmacoach, een persoon die zich engageert om het groeiprogramma  op te volgen samen met alle betrokkenen en er aanspreekpunt voor te zijn.

De eerste opdracht bestaat in het uittekenen van een programma plan met opleverstadia en timing. Op die manier wordt een coherent overzicht verkregen van de fases van een programma en worden het doel en de opleveringen bepaald  in elke tussenfase.  Als dat schema in evenwicht is en gedragen door de Zuidondernemer, wordt met de eerste fase begonnen. Ook wordt er overgegaan op de identificatie van de expertise in Zuid en Noord, die de uitvoering van deze fase kunnen ondersteunen. Programmabeheerder Noord, programmacoach en Zuidondernemer kiezen de vrijwilligers experten uit de kandidaten, die door Exchange gerekruteerd worden.

Bovenstaande illustratie is een generiek voorbeeld, een case, zoals die zich typisch en theoretisch in de Sub-Sahara agro-industrie zou kunnen voordoen van lokale productie die verbeterd, uitgebreid, gestockeerd of verwerkt wordt voor distributie op steeds grotere schaal.  In opeenvolgende fases komen experten tussen bij het opstellen van feasibility study (opportuniteitsstudie) en business plan, bij de verbetering van het gewas, bij de marktstudie, bij de productie-uitrol van de verwerking van het gewas en de voorbereiding van de certificering voor uitvoer. Zeer vaak zullen niet alleen experten maar ook bedrijven uit het Noorden betrokken worden binnen programma’s.

Ten allen tijde weet de programmacoach in welke fase het programma zich bevindt en faciliteert hij de bijsturing ervan op basis van tussentijdse resultaten en elementen, die opduiken tijdens de uitvoering van het programma.

Een groei-programma is een engagement, dat wordt genomen, opgestart en afgesloten in onderling overleg met de Zuidondernemer als uiteindelijke beslisser.