Onze Missie

Exchange ondersteunt het groeipotentieel van de privésector in Global Partnership tussen Belgische en Afrikaanse bedrijven in een markteconomische context.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties SDG 8 ‘waardig werk en economische groei’ en SDG 17 ‘partnerschappen om een doel te bereiken’ vormen de basis van onze werking.

"Door duurzame samenwerkingen op te zetten, kunnen private ondernemers en scale ups in Afrika groeien en lokaal verankeren."

 

Zo kunnen ze hun gemeenschappen beter ondersteunen en zorgen ze voor duurzame werkgelegenheid. Daarnaast faciliteert Exchange Belgische bedrijven op verschillende concrete manieren bij het verkennen van de Afrikaanse ondernemersmarkt.

  • Exchange giet de samenwerkingen tussen bedrijfspartners in België en Afrika in zogenaamde groeiprogramma’s, ook wel ‘trajecten’ genoemd. Het gaat om samenwerkingsverbanden van langere duur, ingebed in ‘global partnerships’, waarbij Exchange als uitwisselingsplatform, coach en facilitator optreedt en impact en resultaten meet, opvolgt en bijstuurt.

 

  • Exchange trekt de kaart van co-creatie met de Afrikaanse private ondernemer. Groeiprogramma’s worden steeds samen uitgestippeld en uitgewerkt. Exchange focust op het duurzaam empoweren van de lokale ondernemer dankzij kennisdeling en trekt niet de klassieke kaart van financiële ondersteuning.

 

  • Binnen de groeiprogramma’s zorgt Exchange voor contact en inbreng van partnerorganisaties, consultants en andere lokale of Belgische actoren met specifieke competenties of middelen.

 

  • Exchange heeft in elk van de acht focuslanden een team van competente, lokale vertegenwoordigers. Daarnaast onderhoudt Exchange goede contacten met koepelorganisaties in de privésector.

 

  • Exchange houdt voor acht focuslanden en vijf focussectoren specifieke ‘strategienota’s’ (Country Strategy Papers) bij. Die nota’s geven steeds een actuele analyse van het lokale ondernemersklimaat in de privésector gecombineerd met kennis geput uit jarenlange praktijkervaring.

 

  • Exchange zet actief in op partnerschappen en co-creatie, zowel in de focuslanden als in België. Partnerschappen moeten steeds een win-win zijn voor de Afrikaanse ondernemer én het Belgisch bedrijf of de consultant.

 

  • De werking van Exchange is permanent onderworpen aan streven naar kostenbesparing en verhoging van efficiëntie. Uitgaven in België willen we via lokale expertise zoveel mogelijk verschuiven naar onze Afrikaanse focuslanden.

 

  • In haar nieuwe werking kiest Exchange voor impact via focus op acht focuslanden en vijf sectoren. Het model waarmee Exchange voordien werkte (‘demand driven’ interventies van korte duur in een veelheid aan verschillende ontwikkelingslanden) wordt enkel nog uitgerold in opdracht van partnerorganisaties of als verderzetting van samenwerking (‘farming’) met vroegere contacten en in eigen beheer.