‘Exchange’ - what’s in a word

Exchange kiest voor een model waarin opleiding, kennisdeling, innovatie en het inzetten van expertise centraal staan. Bovendien kiezen we niet voor éénrichtingsverkeer, maar willen we een wisselwerking opzetten. We gaan voor een duurzame ervaringsuitwisseling en willen een win-winsituatie creëren voor een Belgisch partnerbedrijf en een KMO in één van onze acht focuslanden.

Concreet

Exchange wil ondernemende KMO’s in de focuslanden duurzaam ondersteunen in de vorm van een groeiprogramma op maat van de KMO in kwestie.

 

De groeiprogramma’s moeten voldoen aan bepaalde criteria:

1. Ze passen in de strategie en operationele werking van Exchange

2. De doelstelling van het groeiprogramma heeft als opzet een ondernemer in één van de focuslanden en één van onze focussectoren te ondersteunen bij een groeipad.

3. De personen die betrokken worden in het groeiprogramma werken in co-creatie met het bedrijf in het Zuiden.

 

Ieder groeiprogramma wordt vooraf gegaan door een haalbaarheidsstudie. Een lokale ondernemer kan een business groei-idee aanbrengen bij de lokale vertegenwoordigers van Exchange in het focusland. De programme manager van het betreffende focusland in België wordt mede betrokken en aan de hand van onze selectiecriteria wordt bekeken of het business-idee al dan niet geschikt is om een groeiprogramma op te stellen met een langetermijn-samenwerking

Een coaching missie zal vervolgens scherp stellen wat de vraag, draagkracht en verwachtingen van de Afrikaanse ondernemer precies zijn. Zo kunnen we op zoek gaan naar een zo goed mogelijke expertisematch met een Belgisch bedrijf. 

Het programmaplan

Zodra het groeiprogramma van start gaat, wordt er een vrijwillige programme coach aangesteld die als aanspreekpunt fungeert voor het specifieke groeiprogramma.

Hij of zij tekent een programmaplan uit met een bijbehorende timing en gerichte opleverstadia voor tussendoelen.
Van zodra het plan door alle partijen goedgekeurd wordt, gaan we aan de slag.


We gaan op zoek naar de juiste expertise bij een Belgische partner, maar ook bij lokale partners. Duurzame groei gaat volgens ons namelijk ook hand in hand met lokale verankering.

De programme manager van Exchange in België bekijkt samen met de programme coach en de lokale ondernemer wie de meest geschikte vrijwillige experten zijn om verder mee in zee te gaan.

Bovenstaande infographic is een generiek voorbeeld van een groeiprogramma of ‘case’ zoals die zich in theorie zou kunnen voordoen in de Sub-Sahara agro-industrie. Het geeft weer hoe lokale productie verbeterd, uitgebreid, gestockeerd of verwerkt wordt voor distributie op steeds grotere schaal. 
De infographic illustreert hoe verschillende consultants in welbepaalde fases tussenkomen. Bij het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, bij het opstellen van een business plan, bij de verbetering van het gewas, bij de marktstudie, bij de productie-uitrol en de voorbereiding van de certificering voor uitvoer. Niet alleen consultants worden betrokken, ook Belgische én lokale bedrijven kunnen in de keten aan bod komen. 

De programme coach volgt het programma op de voet en stuurt bij op basis van tussentijdse evaluaties.

Een groeiprogramma is een engagement, een samenwerking, een uitwisseling van expertise om te komen tot een duurzame groei van de lokale KMO. Verschillende consultants en vertegenwoordigers gaan mee aan boord, maar de lokale ondernemer blijft steeds de eindbeslisser.

Ontdek snel hoe jij of je bedrijf met Exchange kan samenwerken!

Afrikaans bedrijf

Als Afrikaans Bedrijf

Als Belgisch Bedrijf

Individuele expert Exchange vzw

Als vrijwilliger